Now Reading
Αντιδράσεις από ΛΟΑΤ κοινότητα για ΝΔ: Τί μας κάλεσε ο Μητσοτάκης, ας συναντούσε τον Ιερώνυμο

Αντιδράσεις από ΛΟΑΤ κοινότητα για ΝΔ: Τί μας κάλεσε ο Μητσοτάκης, ας συναντούσε τον Ιερώνυμο

Ελλάδα: Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2017 | 23:03

T-zine.gr

 Trans News

Αντιδράσεις από ΛΟΑΤ κοινότητα για ΝΔ: Τί μας κάλεσε ο Μητσοτάκης, ας συναντούσε τον Ιερώνυμο

Αντιδράσεις στη ΛΟΑΤ κοινότητα έχει προκαλέσει η απόφαση της ΝΔ να καταψηφίσει το νομοσχέδιο για την αλλαγή ταυτότητας φύλου και να καταθέσει τη δική της πρόταση. Η Μαρίνα Γαλανού, πρόεδρος του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών σημειώνει μεταξύ άλλων πως με την πρότασή της «η ΝΔ παίρνει τη θέση της Επιτροπής Βιοηθικής της Εκκλησίας».

Στην πρότασή της η ΝΔ αναφέρει πως«το πρόσωπο μπορεί μια φορά μόνο να ζητήσει διόρθωση φύλου» και πως «η διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου πρέπει να γίνεται με δικαστική απόφαση». Η δικαστική απόφαση, σύμφωνα με την πρόταση της ΝΔ, θα εκδίδεται μετά από δύο αυτοπρόσωπες δηλώσεις του αιτούντος ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου. Ακόμη το πρόσωπο που θα ζητά διόρθωση φύλου, σύμφωνα με τη ΝΔ, θα πρέπει να είναι ενήλικο και να μην είναι έγγαμο, ενώ θέτει και το ζήτημα της «ιατρικής βεβαίωσης».

«Η ΝΔ δια του κυρίου Παναγιωτόπουλου στην πραγματικότητα παίρνει την θέση της Επιτροπής Βιοηθικής της Εκκλησίας: Ψυχιατρική προϋπόθεση. Απορώ γιατί ζήτησε ο ίδιος και ο πρόεδρος της ΝΔ να μας συναντήσει. Μπορούσε να συναντήσει απλά την Επιτροπή αυτή ή ακόμη πιο απλά τον ίδιο τον Ιερώνυμο», έγραψε η πρόεδρος του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών, Μαρίνα Γαλανού.

Η πρόταση της ΝΔ

«Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου»

Αιτιολογική Έκθεση

Το ζήτημα της νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου συνιστά μια ιδιαίτερη πτυχή και απαίτηση του σύγχρονου κράτους δικαίου. Για τον λόγο αυτό είναι αναγκαία η καθιέρωση διαδικασίας για τη διόρθωση του κτααχωρισμένου φύλου από εκείνους που το επιθυμούν. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να σέβεται την επιλογή του προσώπου, να εγγυάται συνθήκες εχεμύθειας, να διασφαλίζει τον ενσυνείδητο χαρακτήρα της βούλησης του ενδιαφερομένου και τη σταθερή του πρόθεση, να λαμβάνει υπ’ όψιν τυχόν επιπτώσεις σε τρίτα πρόσωπα που συνδέονται άμεσα με τον αιτούντα και να μεριμνά για τις απαιτούμενες κρατικές παρεμβάσεις και ενημερώσεις. Τη συναίρεση αυτών των ζητουμένων επιδιώκει η παρούσα νομοθετική πρόταση.

Άρθρο 1

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ ταυτότητας φύλου, νοούμενη ως την αντίληψη ενός ανθρώπου για το φύλο του, και του καταχωρισμένου στα οικεία μητρώα φύλου, το πρόσωπο μπορεί μια φορά μόνο να ζητήσει τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στην προσωπική του επιθυμία και αίσθηση του σώματός του καθώς και στην εξωτερική του εικόνα.

Άρθρο 2

1. Η διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου γίνεται με δικαστική απόφαση, η οποία εκδίδεται με τη διαδικασία των άρθρων 782 επ. του ΚΠολΔικ. Η δικαστική απόφαση εκδίδεται μετά από δύο (2) αυτοπρόσωπες δηλώσεις του αιτούντος ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου, σε ιδιαίτερο γραφείο χωρίς δημοσιότητα, οι οποίες απέχουν μεταξύ τους τέσσερις (4) μήνες.

2. Για την έκδοση της απόφασης απαιτείται η κατάθεση σχετικής αίτησης του προσώπου που αιτείται τη διόρθωση, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του από δημόσια αρχή, συνοδευόμενη από τα αναγκαία στοιχεία που πιστοποιούν τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου. Για την κατάθεση στο αρμόδιο δικαστήριο αίτησης για τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου απαιτείται: α) δήλωση του προσώπου που αιτείται τη διόρθωση ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, όπου προσδιορίζεται το επιθυμητό φύλο, το κύριο όνομα που επιλέγεται και το νέο προσαρμοσμένο επίθετο, β) το πρόσωπο που αιτείται τη διόρθωση να είναι ενήλικο και να έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, γ) το πρόσωπο που αιτείται τη διόρθωση να μην είναι έγγαμο και δ) βεβαίωση του ιατρού του επόμενου άρθρου σχετικά με το ότι η δήλωση του προσώπου που αιτείται τη διόρθωση είναι ενσυνείδητη, ότι το πρόσωπο έλαβε όλη την απαιτούμενη πληροφόρηση σχετικά με τις επιπτώσεις της αποδοχής της δήλωσής του και ότι από τη διόρθωση δεν επάγονται αρνητικές συνέπειες για ανήλικα τέκνα του αιτούντος, εφόσον υπάρχουν. Κατά τη δεύτερη συζήτηση ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου απαιτείται να προσκομισθεί από τον αιτούντα βεβαίωση του ιατρού του επόμενου άρθρου με την οποία θα πιστοποιείται ότι κατά τον χρόνο που μεσολάβησε μεταξύ των δύο συζητήσεων παρακολούθησε τον αιτούντα και εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπό (δ) του προηγούμενου εδαφίου.

Δείτε Επίσης

Άρθρο 3

1. Οι ιατρικές βεβαιώσεις του προηγούμενου άρθρου χορηγούνται από τον υπεύθυνο του Ειδικού Ιατρείου Σεξουαλικών Διαταραχών του Κέντρου Ψυχοθεραπειών του Αιγινήτειου Νοσοκομείου, το οποίο μετονομάζεται σε Ειδικό Ιατρείο Έμφυλων Ζητημάτων.
2. Λεπτομέρειες για την ενίσχυση σε υποδομές και κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό του Ειδικού Ιατρείου της προηγούμενης παραγράφου, για τα ειδικότερα προσόντα των ειδικών ιατρών ή/και του προσωπικού υποστήριξης, για τη διαδικασία χορήγησης των βεβαιώσεων, για τις εγγυήσεις σεβασμού της προσωπικότητας του αιτούντος και του ιατρικού απορρήτου και για τον τρόπο διασφάλισης των νομίμων προϋποθέσεων για τη χορήγηση της βεβαίωσης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Άρθρο 4

1. Η καταχώρηση της δικαστικής απόφασης για τη διόρθωση του φύλου γίνεται με τρόπο που διασφαλίζει τη μυστικότητα της μεταβολής και της αρχικής ληξιαρχικής πράξης γέννησης.
2. Η νέα ληξιαρχική πράξη κοινοποιείται με ευθύνη του οικείου Ληξιαρχείου για την ενημέρωση όλων των καταλόγων και αρχείων του δημοσίου.
3. Στη ληξιαρχική πράξη γέννησης των παιδιών δεν επέρχεται καμία μεταβολή λόγω της διόρθωσης του καταχωρισμένου φύλου του γονέα.
4. Η νέα ληξιαρχική πράξη δεν μπορεί να αλλάξει στο εξής με τη διαδικασία του παρόντος νόμου.

Άρθρο 5

1. Ο οποιοσδήποτε δημόσιος υπάλληλος ή λειτουργός και ιδιώτης εμπλέκεται στη διαδικασία του παρόντος άρθρου οφείλει καθήκον πλήρους εχεμύθειας.
2. Πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και δικαστικές αποφάσεις που αφορούν τη διαδικασία του παρόντος άρθρου έχει μόνο πρόσωπο που ζήτησε τη διόρθωση και τρίτος με ιδιαίτερο έννομο συμφέρον κατόπιν έκδοσης εισαγγελικής παραγγελίας προς τούτο.

© T-zine.gr  με πληροφορίες tvxs.gr

Ποια είναι η αντίδρασή σας;
Μου αρέσει
0
Ουάου
0
Τέλειο
0
Δείτε τα σχόλια (0)

Αφήστε Ένα Σχόλιο

Η email διεύθυνση σας δεν θα δημοσιευθεί