Now Reading
Δήλωση της Μόνιμης Επιτροπής του Συνεδρίου των ΜΚΟ του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου στην Ουγγαρία.

Δήλωση της Μόνιμης Επιτροπής του Συνεδρίου των ΜΚΟ του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου στην Ουγγαρία.

Τετάρτη, 13 Μαΐου 2020 | 09:58

Μετάφραση: Κ. Μελικέρτης | Trans News |T-zine.gr

 

Καλεί το Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας να ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία για τη νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Δήλωση της Μόνιμης Επιτροπής του Συνεδρίου των ΜΚΟ του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου στην Ουγγαρία.

Η Μόνιμη Επιτροπή του Συνεδρίου των ΜΚΟ συμμετέχει στις ανησυχίες που εξέφρασαν οι ILGA-Europe και Transgender Europe, πολλές ΜΚΟ ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ΛΟΑΤΙ οργανώσεις της Ουγγαρίας, εθνικοί και διεθνείς εμπειρογνώμονες, καθώς και διεθνείς οργανισμοί.

Το νομοσχέδιο Omnibus Bill (T/9934), το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη από το Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας, καθιστά αδύνατη την νομική αλλαγή του βιολογικού ή/και κοινωνικού δείκτη φύλου στα τρανς και φυλοδιαφορετικά άτομα. Επιπλέον, σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη, το «φύλο κατά τη γέννηση» πρέπει να αναφέρεται στο εθνικό μητρώο, καθώς και στην ταυτότητα κάθε ουγγρικού πολίτη.

Στην Ουγγαρία, τα έγγραφα ταυτότητας μπορούν να αλλάξουν από το νόμο, «αν και οι διαδικασίες έχουν ανασταλεί για σχεδόν δύο χρόνια»[1]. Στην έκθεσή της για την επίσκεψη διερεύνησης στην Ουγγαρία (2016) , η αντιπροσωπεία του Συνεδρίου των ΜΚΟ σημείωσε την ανάγκη να υπάρχει μια διαφανής και προσβάσιμη διαδικασία βασισμένη στον αυτοπροδιορισμό για την νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου (σελ.13). Η κυβέρνηση στα σχόλιά της απέρριψε «τον ισχυρισμό για διάκριση λόγω φύλου», υπογραμμίζοντας ότι «το Ουγγρικό νομικό πλαίσιο είναι σύμφωνο με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».

Όπως σημειώνει η ILGA Europe ότι «οι επιθέσεις εναντίον της ΛΟΑΤΙ κοινότητας [στην Ουγγαρία] μας επιστρέφουν στο 2015». Επιπλέον, μετά την υπογραφή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης το 2014, το 2020, η Ουγγρική κυβέρνηση δήλωσε ότι δεν υποστηρίζει την επικύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης που θεωρεί ορισμένες από τις διατάξεις της ασυμβίβαστες με την πολιτική της Ουγγαρίας για τη μετανάστευση. Ούτε η κυβέρνηση θέλει να ενσωματώσει την έννοια του φύλου και του κοινωνικού φύλου στην Ουγγρική νομοθεσία »[2].

Όπως δείχνει το προσχέδιο Omnibus Bill (T/9934), η Ουγγρική κυβέρνηση επιθυμεί να ορίσει το φύλο ως «βιολογικό φύλο με βάση τα πρωτογενή χαρακτηριστικά του φύλου και τα χρωμοσώματα» (άρθρο 33 του σχεδίου).

«Από το 2010, το ΕΔΔΑ επιβεβαίωσε ότι οι τρανς άνθρωποι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της προστασίας της ισότητας και της μη διάκρισης σύμφωνα με το άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα» και η αναγνώριση του φύλου προστατεύεται βάσει του άρθρου 8 της παρούσας Σύμβασης[3].

Η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης στη σύστασή της (CM/Rec (2010)5)  ενέκρινε «ότι τα Κράτη μέλη πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν την πλήρη νομική αναγνώριση επαναπροσδιορισμού φύλου ενός ατόμου σε όλους τους τομείς της ζωής, ιδίως να καταστεί δυνατή η αλλαγή ονόματος και φύλου σε επίσημα έγγραφα με γρήγορο, διαφανή και προσβάσιμο τρόπο»[4].

Το 2015, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης στο ψήφισμά 2048 (2015) συνέστησε «να αναπτυχθούν γρήγορες, διαφανείς και προσβάσιμες διαδικασίες, με βάση τον αυτοπροσδιορισμό, για την αλλαγή του ονόματος και του εγγεγραμμένου βιολογικού φύλου των τρανς ανθρώπων στα πιστοποιητικά γέννησης, αστυνομικές ταυτότητας, διαβατήρια, πιστοποιητικά εκπαίδευσης και άλλα παρόμοια έγγραφα · να διαθέσουν αυτές τις διαδικασίες για όλους τους ανθρώπους που επιθυμούν να τις χρησιμοποιήσουν, ανεξαρτήτως ηλικίας, ιατρικής κατάστασης, οικονομικής κατάστασης ή αστυνομικού μητρώου »[5]. Εκτός από το ψήφισμα του 2048/2015, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης συνέστησε το 2018 να «προβλέπει τη σωστή καταγραφή της ταυτότητας φύλου των τρανς γονέων στα πιστοποιητικά γέννησης των παιδιών τους»[6].

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καλούμε το κοινοβούλιο της Ουγγαρίας να καταργήσει το άρθρο 33 που αντιβαίνει στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Δηλώνουμε ότι όλες οι εγκριθείσες διατάξεις πρέπει να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των Ούγγρων, να ακολουθούν τον τυπικό καθορισμό και τους πολιτικούς προσανατολισμούς του Συμβουλίου της Ευρώπης που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Υπουργών και την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ.

[1] #Drop33: Europe’s Two Largest Networks of LGBTI and Transgender Organisations call on Hungarian Parliament to Reject Attempts to Ban Legal Gender Recognition

[2] Όπως αναφέρεται στη δήλωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και δημοσιεύθηκε από το Hungary Today στα Αγγλικά, 2020.02.11.

[3] European network of legal experts in gender equality and non-discrimination

[4] Σύσταση CM/Rec (2010) 5 της Επιτροπής Υπουργών στα κράτη μέλη σχετικά με μέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου (Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 31 Μαρτίου 2010 κατά τη 1081η συνεδρίαση των Αναπληρωτών Υπουργών)

[5] Ψήφισμα 2048 (2015) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για διακρίσεις εις βάρος των τρανς ανθρώπων στην Ευρώπη. Κείμενο που εγκρίθηκε από τη Συνέλευση στις 22 Απριλίου 2015 (15η συνεδρίαση).

[6] Ψήφισμα 2239 (2018) Ιδιωτική και οικογενειακή ζωή: επίτευξη ισότητας ανεξάρτητα από τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Κείμενο που εγκρίθηκε από τη Συνέλευση στις 10 Οκτωβρίου 2018 (33η συνεδρίαση).

Δείτε επίσης

Διαβάστε: ΕΔΔΑ: Η Ελλάδα παραμένει τρίτη σε καταδίκες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για το 2019

Διαβάστε: Στη Δημοκρατία δεν νοείται η «θυσία» της ιδιωτικής ζωής για την υγεία

Διαβάστε: Διαχείριση της ποικιλομορφίας των ΛΟΑΤΙ ανθρώπων στο χώρο εργασίας.

 

 

 

Δείτε Επίσης

 

 

 

 

 

 

 

 

© T-zine.gr 2018 | Για τις τελευταίες LGBTI ειδήσεις να επισκέπτεστε το T-zine.gr καθημερινά. Μπορείτε επίσης να γίνετε μέλος στη σελίδα μας στο Facebook και στο Twitter

 

© T-zine.gr με πληροφορίες από Council of Europe

 

 

 

 

Ποια είναι η αντίδρασή σας;
Μου αρέσει
0
Ουάου
0
Τέλειο
0
Δείτε τα σχόλια (0)

Αφήστε Ένα Σχόλιο

Η email διεύθυνση σας δεν θα δημοσιευθεί