Κάλεσμα προς την UN Women να διαβουλευτεί εποικοδομητικά με τις εργαζόμενες του σεξ, στην ανάπτυξη της πολιτικής του ΟΗΕ για την σεξουαλική εργασία.

Κάλεσμα προς την UN Women να διαβουλευτεί εποικοδομητικά με τις εργαζόμενες του σεξ, στην ανάπτυξη της πολιτικής του ΟΗΕ για την σεξουαλική εργασία.

Το NSWP είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο 263 οργανώσεων προσώπων που ασκούν σεξουαλική εργασία από 78 χώρες σε όλο τον κόσμο, και διεξάγει πρόσκληση προς την UN Women να συμμετάσχουν σε μια ουσιαστική διαβούλευση με τα πρόσωπα που ασκούν σεξουαλική εργασία, καθώς θα αναπτύσσουν την πολιτική τους στο θέμα αυτό.

Κάλεσμα προς την UN Women να διαβουλευτεί εποικοδομητικά με τις εργαζόμενες του σεξ, στην ανάπτυξη της πολιτικής του ΟΗΕ για την σεξουαλική εργασία.

Το κοινό πρόγραμμα της UNAIDS για το AIDS, στο οποίο η UN Women είναι συν-χορηγός, έχει ήδη σχεδιάσει μια πολιτική για την σεξουαλική εργασία που βασίζεται στις συμβάσεις του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που αναπτύχθηκε μετά από μια ουσιαστική διαδικασία διαβούλευσης με τα πρόσωπα που ασκούν σεξουαλική εργασία και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η NSWP έλαβε πρόσκληση από την UN Women να συμμετάσχει σε μια επίσημη ηλεκτρονική διαβούλευση στις 7 Σεπτεμβρίου 2016. Ωστόσο, μια τέτοια διαδικασία εκ των πραγμάτων θα είναι προνομιακή υπέρ των κατοίκων των ανεπτυγμένων χωρών και θα αποκλείει την πλειοψηφία των εργαζομένων του σεξ στον παγκόσμιο Νότο που έχουν περιορισμένη πρόσβαση στο Internet, οι περισσότερες από τις οποίες δεν είναι εγγράμματες στις αποικιοκρατικές γλώσσες των Ηνωμένων Εθνών και δεν είναι εξοικειωμένες με τις συνθήκες των Ηνωμένων Εθνών και τα έγγραφα που καθοδηγούν τις UN Women, γύρω από τα οποία στρέφεται η διαβούλευση.

Οι UN Women πιστεύουν ότι είναι σημαντικό να ακούσουν τη γνώμη από διάφορα άτομα και ομάδες, φορείς και οργανισμούς που έχουν ενδιαφέρον για το θέμα αυτό, μεταξύ των οποίων, από τα ίδια τα πρόσωπα που ασκούν σεξουαλική εργασία και τις ομάδες τους, από επιζώντες της σεξουαλικής εργασίας και τις ομάδες που τις εκπροσωπούν, από φεμινιστικές οργανώσεις και από οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών. Ενώ τα πρόσωπα που ασκούν σεξουαλική εργασία κατονομάζονται στη λίστα των συμμετεχόντων, η διαδικασία που χρησιμοποιείται και η αποτυχία να οργανώσουν οποιεσδήποτε εθνικές ή περιφερειακές διαβουλεύσεις των εργαζομένων του σεξ δείχνει είτε άγνοια για την πραγματικότητά τους και μια αποτυχία να αναγνωρίσουν την κεντρικότητα που τα πρόσωπα που ασκούν σεξουαλική εργασία πρέπει να διαδραματίσουν στην ανάπτυξη της πολιτικής αυτής, είτε επιθυμία να περιοριστεί η συμμετοχή τους στην ανάπτυξη της πολιτικής αυτής.

Η NSWP πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να παρέχονται οι ευκαιρίες τα πρόσωπα που ασκούν σεξουαλική εργασία για να συμμετάσχουν εποικοδομητικά στις διαβουλεύσεις που θα έχουν αντίκτυπο επάνω τους και να εξάρει την πρωτοβουλία της SWASA (Συμμαχία των Εργαζομένων του Σεξ της Νότιας Ασίας) η οποία θα διοργανώσει μια πρόσωπο με πρόσωπο διαβούλευση με τα πρόσωπα που ασκούν σεξουαλική εργασία στην περιοχή της Νότιας Ασίας για να συγκεντρώσει τις φωνές τους και να τεκμηριώσει πως πρέπει να είναι μια ουσιαστική διαδικασία διαβούλευσης για τις γυναίκες που βρίσκονται στο περιθώριο και υφίστανται διακρίσεις ακόμα και μέσα κινήματα των γυναικών.

Η εμπειρία έχει διδάξει τις κοινότητες των εργατριών του σεξ – σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο – ότι οι πολιτικές που επιβάλλονται, χωρίς να λαμβάνουν υπ όψη τα βιώματα και την ουσιαστική συμμετοχή των εργαζομένων του σεξ μπορεί συχνά να έχουν σοβαρές αρνητικές συνέπειες για τις ζωές τους καθώς και των οικογενειών τους. Υπό το φως των εμπειριών που υπέστησαν οι εργαζομένες του σεξ από τέτοιες επιζήμιες πολιτικές, η NSWP προσφέρει στην οργάνωση UN Women ένα προσχέδιο πλαισίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία του σεξ για εξέταση και περαιτέρω διαβούλευση κατά την ανάπτυξη της πολιτικής τους.

Τίποτα για εμάς, χωρίς εμάς!
Οι υπογράφοντες παρακάτω προσκαλούν τις UN Woman:

να συμμετάσχουν σε μια ουσιαστική διαβούλευση με τα πρόσωπα που ασκούν σεξουαλική εργασία στην ανάπτυξη της πολιτικής τους για την εργασία του σεξ
να διασφαλιστεί ότι η πολιτική τους για την εργασία του σεξ θα σέβεται, θα προστατεύει και πληροί τα ανθρώπινα δικαιώματά των εργαζομένων του σεξ και θα αναγνωρίζει την οργάνωση και την αυτοδιάθεσή τους.

Μπορείτε να υπογράψετε πιέζοντας εδώ.

Μετάφραση για το T-zine.gr
Tzina Starlite.

© T-zine.gr με πληροφορίες από change.org