Παρ’ ότι τα ατομικά δικαιώματα δεν εξαρτώνται απ’ τις απόψεις που διαμορφώνονται απ’ τις πλειοψηφίες, θεωρείτε ότι πρέπει η Πολιτεία να νομοθετήσει ώστε να δίνεται νομικά το δικαίωμα στον κάθε άνθρωπο να αυτοπροσδιορίζεται στα έγγραφα ταυτοποίησης με όρους του μικρού ονόματος και του φύλου με μία απλή δήλωση στο Ληξιαρχείο;

Ναι 1715 / 1962

87.41%

Όχι 198 / 1962

10.09%

Δεν ξέρω / δεν απαντώ 49 / 1962

2.5%