ΣΥΔ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «26 Οκτωβρίου | Διεθνής Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τα δικαιώματα των Ίντερσεξ ανθρώπων».

Ελλάδα: Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017 | 22:00

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2017

ΣΥΔ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «26 Οκτωβρίου | Διεθνής Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τα δικαιώματα των Ίντερσεξ ανθρώπων».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), αναγνωρισμένη μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα που εργάζεται για την κατοχύρωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και την ίση μεταχείριση για τους τρανς και ίντερσεξ ανθρώπους με το παρόν δελτίο τύπου, συμμετέχει μαζί με άλλες οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, σε δράσεις για την ευαισθητοποίηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα των ίντερσεξ ανθρώπων.

Όπως γνωρίζουμε οι ίντερσεξ άνθρωποι γεννιούνται με χαρακτηριστικά φύλου που δεν εναρμονίζονται με τις κοινωνικές νόρμες που ταξινομούν ένα πρόσωπο εντός του κυρίαρχου διπόλου, ως άρρεν ή θήλυ. Παρά την ευρεία ποικιλία των σχετικών περιπτώσεων, οι ίντερσεξ άνθρωποι είναι σωματικά υγιείς. Ωστόσο στο παρελθόν, η κατάσταση των ίντερσεξ ανθρώπων έχει αντιμετωπιστεί σχεδόν αποκλειστικά ως ιατρικό ζήτημα. Η επικρατούσα άποψη ήταν ότι τα σώματα των ίντερσεξ πρέπει να επαναπροσδιορίζονται προκειμένου να εναρμονίζονται με το άρρεν ή το θήλυ πρότυπο, συχνά μέσω χειρουργικών επεμβάσεων δίχως να μπορεί να υπάρξει συναίνεση των προσώπων, ότι αυτό πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν νωρίτερα και ότι τα παιδιά πρέπει να ανατρέφονται κατά το φύλο που ανταποκρίνεται στο φύλο προς το οποίο επαναπροσδιορίστηκε το σώμα τους.

Τούτο συμβαίνει παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις για την τεκμηρίωση της επιτυχίας αυτών των επεμβάσεων σε βάθος χρόνου, ούτε άμεσος κίνδυνος για την υγεία, ούτε σαφής θεραπευτική στόχευση της θεραπείας που αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των (θεωρούμενων) κοινωνικών παρά των ιατρικών προβλημάτων. Συνήθως αυτό συνεπάγεται ισόβια λήψη ορμονών με ιατρικές επιπλοκές που συνοδεύονται από την ντροπή και την μυστικότητα ή και τον στιγματισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, οι γονείς, ενώ τα παιδιά τους είναι βρέφη ή πολύ μικρά, συχνά βρίσκονται υπό την πίεση να λάβουν επείγουσες αποφάσεις, καθοριστικές για την ζωή του παιδιού τους, χωρίς να έχουν πλήρη και επαρκή κατανόηση των μακροχρόνιων βλαπτικών σωματικών συνεπειών των αποφάσεων για τα παιδιά τους και βεβαίως χωρίς τα ίδια τα παιδιά να μπορούν να συναινέσουν αφού στις πλείστες των περιπτώσεων οι επεμβάσεις αυτές λαμβάνουν χώρα κατά την βρεφική ηλικία.

Όπως έχει επισημανθεί από μία σειρά από διεθνείς οργανισμούς, όλα τα παραπάνω συνιστούν ιδιαίτερα σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως της απαγόρευσης των βασανιστηρίων (άρθρο 3 της ΕΣΔΑ), καθώς και παραβίαση της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής (άρθρο 8 ΕΣΔΑ).

Σε ένα ιστορικό Ψήφισμά του το Συμβούλιο της Ευρώπης η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης ενέκρινε στις 12 Οκτωβρίου 2017, το Ψήφισμα 2191/2017 «για την προώθηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την κατάργηση των διακρίσεων των ίντερσεξ ανθρώπων».

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στα υπόλοιπα, το Συμβούλιο της Ευρώπης καλεί τα κράτη μέλη:

7.1.1. να απαγορευθούν οι μη αναγκαίες ιατρικές χειρουργικές επεμβάσεις «κανονικοποίησης» του φύλου, η στείρωση και άλλες θεραπείες που εφαρμόζονται στα ίντερσεξ παιδιά χωρίς την συγκατάθεσή τους κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσής τους

7.1.2. να διασφαλιστεί ότι κάθε επέμβαση που αποσκοπεί στην μεταβολή των χαρακτηριστικών φύλου του παιδιού, συμπεριλαμβανομένων των γονάδων, των γεννητικών οργάνων και των εσωτερικών αναπαραγωγικών οργάνων, αναβάλλεται μέχρι τον χρόνο κατά τον οποίο το παιδί θα είναι σε θέση να λάβει μέρος στην λήψη της απόφασης, βάσει του αυτοπροσδιορισμού του και σύμφωνα με την αρχή της ελεύθερης και ενημερωμένης συγκατάθεσης, εκτός από τις περιπτώσεις που η ζωή του παιδιού βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο

7.1.3. να παρασχεθεί σε όλα τα ίντερσεξ παιδιά φροντίδα υγείας από εξειδικευμένες ομάδες όλων των ειδικοτήτων με ολιστική προσέγγιση που θέτει στο επίκεντρο τις ανάγκες του ασθενούς συμπεριλαμβάνοντας όχι μόνο επαγγελματίες υγείας, αλλά και άλλα σχετικά επαγγέλματα, όπως ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ειδικούς επί θεμάτων δεοντολογίας, σύμφωνα με οδηγίες που συντάσσονται από οργανώσεις ίντερσεξ και σχετικών επαγγελματιών

7.1.4. να διασφαλιστεί ότι τα ίντερσεξ παιδιά έχουν επαρκή πρόσβαση σε φροντίδα υγείας σε όλη την ζωή τους

7.1.5. να διασφαλιστεί ότι τα ίντερσεξ παιδιά έχουν πλήρη πρόσβαση στους ιατρικούς τους φακέλους

7.1.6. να εκπαιδευτούν κατάλληλα και με τις σύγχρονες αντιλήψεις όλοι οι επαγγελματίες υγείας, οι ψυχολόγοι και οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι, ως προς το καθαρό μήνυμα ότι τα σώματα των ίντερσεξ είναι στοιχεία της φυσικής βιοποικιλότητας ως προς την ανάπτυξη του φύλου και ότι δεν χρειάζονται τροποποιητικές επεμβάσεις ως τέτοια

Ως προς την αστική κατάσταση και την νομική αναγνώριση του φύλου:

7.3.1. να διασφαλιστεί ότι οι νόμοι και οι πρακτικές σχετικά με την ληξιαρχική εγγραφή των γεννήσεων, ιδίως ως προς την καταχώριση του φύλου του νεογνού, σέβονται κατάλληλα το δικαίωμα την ιδιωτική ζωή επιτρέποντας επαρκή ευελιξία στην περίπτωση των ίντερσεξ παιδιών, χωρίς να εξαναγκάζονται οι γονείς ή οι επαγγελματίες υγείας να αποκαλύψουν την κατάσταση ενός παιδιού ως ίντερσεξ αν δεν υπάρχει ανάγκη

7.3.2. να απλοποιήσουν τις διαδικασίες για την νομική αναγνώριση φύλου σύμφωνα με τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στο Ψήφισμα 2048 (2015) και να διασφαλίσουν ότι αυτές οι διαδικασίες είναι ταχείες, διαφανείς και προσβάσιμες για όλους και ότι βασίζονται στον αυτοκαθορισμό.

7.3.3. να διασφαλιστεί, οποτεδήποτε χρησιμοποιούνται κατηγοριοποιήσεις φύλου από δημόσιες αρχές, ότι υπάρχει ένα εύρος επιλογών διαθέσιμο για όλους τους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των ίντερσεξ που δεν προσδιορίζονται ως άρρενα ή θήλεα.

7.3.4. να εξεταστεί η δυνατότητα προαιρετικής καταχώρισης φύλου στις ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως και σε άλλα έγγραφα ταυτοποίησης

Επίσης όσον αφορά την καταπολέμηση των αθέμιτων διακρίσεων σε βάρος των ίντερσεξ προσώπων:

7.4. να διασφαλιστεί ότι η νομοθεσία για την καταπολέμηση των αθέμιτων διακρίσεων εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που πρέπει να προστατευθούν ίντερσεξ άτομα, είτε με την εισαγωγή των χαρακτηριστικών φύλου ως ειδικού λόγου σε όλα τα νομοθετικά κείμενα κατά των αθέμιτων διακρίσεων, είτε ή και με την ευαισθητοποίηση δικηγόρων, αστυνομικών, εισαγγελέων, δικαστών και άλλων σχετικών επαγγελματιών καθώς και των ίντερσεξ ατόμων ως προς την δυνατότητα χειρισμού των αθέμιτων διακρίσεων εναντίον τους ως απαγορευμένου λόγου διάκρισης λόγω φύλου ή και λόγω «άλλου» (μη κατονομαζόμενου) λόγου όταν ο κατάλογος των απαγορευμένων λόγων διάκρισης στην σχετική εθνική νομοθεσία κατά των διακρίσεων δεν είναι εξαντλητικός

Το πλήρες κείμενο του Ψηφίσματος 2191/2017 μπορείτε να το διαβάσετε εδώ και σε ελληνική μετάφραση εδώ.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), καλεί την Ελληνική Κυβέρνηση, να εναρμονίσει τη νομοθεσία της χώρας μας σύμφωνα με τις επιταγές του Ψηφίσματος 2191/2017 της Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, ιδιαίτερα ως προς την απαγόρευση των μη αναγκαίων ιατρικών χειρουργικών επεμβάσεων «κανονικοποίησης» του φύλου, τη στείρωση ή και άλλες θεραπείες που εφαρμόζονται στα ίντερσεξ παιδιά χωρίς την συγκατάθεσή τους κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσής τους, στην εναρμόνιση των νομοθεσιών απαγόρευσης των διακρίσεων στα πεδία που δεν καλύπτονται τα χαρακτηριστικά φύλου, καθώς και την εφαρμογή πρακτικών εξειδικευμένης ολιστικής φροντίδας της υγείας των ίντερσεξ ανθρώπων.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ (Σ.Υ.Δ.)
Συγγρού 29, 1ος όροφος, Αθήνα, ΤΚ 11743
Τηλ. 210.9210697

Ώρες λειτουργίας γραφείου:
Δευτέρα –Παρασκευή 09.00-14.00 & 17.00-20.00.

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com