Now Reading
ΣΥΔ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Συμβολή του ΣΥΔ στη διαβούλευση του σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με την προστασία θυμάτων».

ΣΥΔ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Συμβολή του ΣΥΔ στη διαβούλευση του σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με την προστασία θυμάτων».

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα: «Συμβολή του ΣΥΔ στη διαβούλευση του σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με την προστασία θυμάτων».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), αναγνωρισμένη συλλογικότητα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των τρανς ανθρώπων, με το παρόν δελτίο τύπου, καταθέτει τις προτάσεις του για την βελτίωση του σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ[1] για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της Απόφασης – Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου»[2].

Οι παρατηρήσεις μας αφορούν, κυρίως, την συμπερίληψη των χαρακτηριστικών φύλου σε δύο άρθρα, την επέκταση των προνοιών και για περιπτώσεις ρατσιστικών εγκλημάτων, ενώ αν και δεν συμπεριλαμβάνεται στην Οδηγία 2012/29/ΕΕ, θεωρούμε σημαντικό να προστεθεί διάταξη για την προστασία των υπερασπιστών ατομικών δικαιωμάτων, καθώς από πολλές εκθέσεις διεθνών οργανισμών προκύπτει ότι συχνά οι υπερασπιστές ατομικών δικαιωμάτων είναι ευάλωτοι σε στοχοποίηση, θυματοποίηση, εκφοβισμό ή αντεκδίκηση.

Συγκεκριμένα προτείνουμε κατ’ άρθρο:

Άρθρο 1, παράγραφος 1: Στους λόγους αντιμετώπισης χωρίς διακρίσεις είναι απαραίτητο να προστεθούν μετά την ταυτότητα φύλου, και τα χαρακτηριστικά φύλου, ώστε τα θύματα αξιόποινων πράξεων που είναι ίντερσεξ να τυγχάνουν έννομης προστασίας.

Άρθρο 8, παράγραφος 5: Προτείνουμε οι προστασίες που παρέχει η παράγραφος αυτή σε τέκνα γυναικών που είναι θύματα να επεκταθεί και στα ρατσιστικά εγκλήματα. Προτείνουμε την ακόλουθη αναδιατύπωση: «5. Τα τέκνα γυναικών θυμάτων προσβολής προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας, οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, ενδοοικογενειακής βίας, εμπορίας ανθρώπων και σωματεμπορίας, καθώς και ρατσιστικών εγκλημάτων κατά την έννοια του Άρθρου 81Α του Ποινικού Κώδικα, έχουν δικαίωμα στα μέτρα υποστήριξης και φροντίδας του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 9, παράγραφος 3: Ομοίως προτείνουμε να επεκταθούν οι προστασίες και για τα θύματα ρατσιστικών εγκλημάτων, κατά την έννοια του Άρθρου 81Α του Ποινικού Κώδικα.

Άρθρο 12, παράγραφος 1: Προτείνουμε, το δικαίωμα να αποφεύγεται η επαφή του θύματος με τον δράστη, να επεκταθεί πλην του ιδίου του θύματος και της οικογενείας του, και στους οικείους του (όπως ορίζονται στο Άρθρο 2).

Άρθρο 14, παράγραφος 1: Ομοίως στο δικαίωμα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής πλην της οικογένειας προτείνουμε να προστεθούν και οι οικείοι του θύματος.

Άρθρο 15, παράγραφος 2, σημείο α: Στους λόγους που λαμβάνονται υπόψη κατά την ατομική αξιολόγηση, πρέπει να προστεθούν και τα χαρακτηριστικά φύλου.

Άρθρο 15, παράγραφος 3: Ακριβώς μετά την παράγραφο 3, που αναφέρεται στα παιδιά θύματα, προτείνουμε να προστεθεί ακόμη μία παράγραφος που να αναφέρεται στην προστασία θυμάτων που είναι υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού για την Ασφάλεια και στην Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ)[3]. Συγκεκριμένα προτείνουμε την ακόλουθη διατύπωση: «3’. Οι υπερασπιστές ατομικών δικαιωμάτων θυμάτων, συνήγοροι ή μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων, που συνδράμουν στην προστασία του θύματος, χρήζουν προστασίας εάν αυτό ζητηθεί, λόγω ιδιαίτερου κινδύνου να υποστούν στοχοποίηση, θυματοποίηση, εκφοβισμό ή αντεκδίκηση, από τον δράστη, τις διωκτικές αρχές ή από οποιονδήποτε τρίτο». Ιδιαίτερα αυτό το σημείο το θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς όπως, τόσο από εκθέσεις σωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, όσο και του ΟΑΣΕ, προκύπτει ότι συχνά οι υπερασπιστές ατομικών δικαιωμάτων είναι ευάλωτοι σε στοχοποίηση, θυματοποίηση, εκφοβισμό ή αντεκδίκηση.

Άρθρο 16, παράγραφος δ: Σε αυτήν την παράγραφο, προτείνουμε να συμπεριληφθεί πέραν του ρατσιστικού εγκλήματος, ευλόγως, και η διάσταση της ταυτότητας φύλου στην αναφορά για λόγους φύλου, καθώς στο εδάφιο αυτό ορίζεται εάν η εξέταση των θυμάτων θα λαμβάνει χώρα από πρόσωπο του ιδίου ή διαφορετικού φύλου. Προτείνουμε την ακόλουθη διατύπωση: «δ) κάθε εξέταση θυμάτων σεξουαλικής βίας, βίας λόγω φύλου, ενδοοικογενειακής βίας, ή ρατσιστικού εγκλήματος, εφόσον δεν διεξάγεται από δικαστικό λειτουργό διεξάγεται από πρόσωπο του ίδιου με το θύμα φύλου, λαμβανομένης υπόψη της διάστασης της ταυτότητας φύλου όταν αυτή ενσκήπτει, εφόσον το επιθυμεί το θύμα».

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δείτε Επίσης

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ (Σ.Υ.Δ.)

Συγγρού 29, 1ος όροφος, Αθήνα, ΤΚ 11743

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

—————–

[1] Οδηγία 2012/29/ΕΕ: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0029

[2] Σχέδιο νόμου: http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=7978

[3] OSCE – Guidelines on the Protection of Human Rights Defenders: http://www.osce.org/odihr/119633

Ποια είναι η αντίδρασή σας;
Μου αρέσει
0
Ουάου
0
Τέλειο
0
Δείτε τα σχόλια (0)

Αφήστε Ένα Σχόλιο

Η email διεύθυνση σας δεν θα δημοσιευθεί