Now Reading
Ανοικτή Επιστολή της «Συμμαχίας για τα Δικαιώματα και τη Συμπερίληψη των Προσώπων που Εργάζονται στο Σεξ» προς τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ανοικτή Επιστολή της «Συμμαχίας για τα Δικαιώματα και τη Συμπερίληψη των Προσώπων που Εργάζονται στο Σεξ» προς τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Μία σημαντική επιστολή 15 διεθνών και πανευρωπαϊκών οργανώσεων που υπογράφουν κάτω από των τίτλο «Συμμαχία για τα Δικαιώματα και τη Συμπερίληψη των Προσώπων που Εργάζονται στο Σεξ», καλεί τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μην επιτρέψουν οποιαδήποτε προσπάθεια εισαγωγής διατάξεων για τη ποινικοποίηση της εργασίας στο σεξ.

Για την αποποινικοποίηση της εργασίας στο σεξ καλεί η «Συμμαχία για τα Δικαιώματα και τη Συμπερίληψη των Προσώπων που Εργάζονται στο Σεξ».

Η ανοικτή επιστολή της «Συμμαχία για τα Δικαιώματα και τη Συμπερίληψη των Προσώπων που Εργάζονται στο Σεξ».

Εμείς, οι οργανώσεις που ενωνόμαστε κάτω από την υπογραφή «Συμμαχία για τα Δικαιώματα και τη Συμπερίληψη των Προσώπων που Εργάζονται στο Σεξ» [1] και οι οργανώσεις που συνυπογράφουμε παρακάτω καλούμε όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υποστηρίξουν τα δικαιώματα των προσώπων που εργάζονται στο σεξ και τη συμπερίληψή τους, ενώ παράλληλα ζητούμε να απορρίψετε κάθε προσπάθεια ποινικοποίησης της εργασίας στο σεξ ως μέρος της «Έκθεσης: Βίας κατά των γυναικών και Ενδοοικογενειακή Βία» [Violence Against Women and Domestic Violence Report 2022/0066(COD)] η οποία βρίσκεται επί του παρόντος σε διαπραγμάτευση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι οργανώσεις μας ηγούνται δικτύων της κοινωνίας των πολιτών και οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε δεκαετίες εμπειρίας και εμπειρογνωσίας στα ανθρώπινα δικαιώματα, τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα υγείας, τον hiv, τη μείωση κινδύνου, τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα, τα ψηφιακά δικαιώματα, τη καταπολέμηση του τράφικινγκ, της μετανάστευσης, της φυλετικής και ποινικής δικαιοσύνης. Μέσα απ’ όλα αυτά τα πεδία εμπειρογνωσίας, όλες οι 15 οργανώσεις έχουμε καταλήξει στο ακόλουθο συμπέρασμα: η ποινικοποίηση δεν είναι η λύση. Μόνο όταν υιοθετήσουμε τη προσέγγιση που βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, την αποποινικοποίηση της εργασίας στο σεξ και της ουσιώδους συμπερίληψης των προσώπων που εργάζονται στο σεξ και των υποστηρικτών των δικαιωμάτων τους μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις που προστατεύουν τα δικαιώματα των προσώπων που εργάζονται στο σεξ.

Η ποινικοποίηση του ενήλικου συναινετικού σεξ που είναι αντικείμενο αποδοχής – συμπεριλαμβανομένης της εργασίας στο σεξ, πελάτες και τρίτα μέρη, εξακολουθεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις ζωές των προσώπων που εργάζονται στο σεξ καθώς και στη πρόσβασή τους στην υγεία και τη δικαιοσύνη. Παρά το κάλεσμα κάποιων οργανώσεων να “εξαλειφθεί η πορνεία”, με στόχο τη προστασία και την “διάσωση” των προσώπων αυτών, δεν υπάρχει κανένα στοιχεία πως ποινικοποιώντας τη σεξεργασία, τους πελάτες ή τρίτα μέρη αυτό μπορεί να έχει κάποιο θετικό αντίκτυπο στις ζωές ή τα ανθρώπινα δικαιώματα των προσώπων που εργάζονται στο εξ. Τουναντίον, δεκαετίες τεκμηρίων από την ακαδημαϊκή έρευνα, από τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και μαρτυριών από πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ μας δίνουν το καθαρό συμπέρασμα πως οι καταπιεστικές πολιτικές της ποινικοποίησης έχουν ισχυρό αρνητικό αποτέλεσμα στην υγεία, την καλή ψυχοσωματική κατάσταση και τη κοινωνική ενσωμάτωση των πρόσωπων που εργάζονται στο σεξ. Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ αντιμετωπίζουν πολλαπλές περιθωριοποιήσεις ιδιαίτερα οι υποομάδες τους όμως οι ΛΟΑΤΚΙ, ή τα μη καταγεγραμμένα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ που έχουν καθεστώς μετανάστη ή πρόσφυγα.

Εμείς τα μέλη της “Συμμαχίας για τα Δικαιώματα και τη Συμπερίληψη των Προσώπων που Εργάζονται στο Σεξ”, καλούμε τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να:

(1) Απορρίψουν κάθε προσπάθεια εισαγωγής μίας ακόμη διάταξης ποινικοποίησης που θα μπορούσε να συγκεράσει την εργασία στο σεξ με την έμφυλη βία.

(2) Η ποινικοποίηση του ενήλικου, εθελούσιου και συναινετικού σεξ -συμπεριλαμβανομένων των συναλλακτικών υπηρεσιών στο σεξ- είναι μη συμβατή με το ανθρώπινο δικαίωμα στην ατομική αυτονομία, την αξιοπρέπεια και την ιδιωτικότητα [2]. Η άρνηση σε μία συγκεκριμένη ομάδα γυναικών στην δυνατότητα αυτενέργειας δεν αποτελεί μόνο τον ορισμό της πατριαρχίας, αλλά αντίκειται στη στόχευση της κοινοτικής Οδηγίας που επιδιώκει την ενδυνάμωση των του δικαιώματος των γυναικών να παρέχουν ή να μη παρέχουν συναίνεση.

(3) Να απορρίψουν κάθε προσπάθεια εξαίρεσης των σεξεργατριών από το Άρθρο 35

Το Άρθρο 35 αναγνωρίζει τις γυναίκες σεξεργάτριες ως ομάδα που βρίσκεται “σε αυξανόμενο ρίσκο έμφυλης βίας ή ενδοοικογενειακής βίας” και, όταν θυματοποιούνται, έχουν ανάγκη συγκεκριμένων υπηρεσιών. Κατατάσσοντας τις σεξεργάτριες με αυτές τις ιδιότητες στην Οδηγία, τούτο θα έχει σημαντικό θετικό αντίκτυπο στη πρόσβαση των σεξεργατριών στη δικαιοσύνη καθώς και να καθιστούν τις αρχές υπεύθυνες για τις ζωές τους.

(4) Να αποφεύγουν τη χρήση του όρου “γυναίκες στην πορνεία” (‘women in prostitution’), “εκπορνευόμενες γυναίκες” (‘prostituted women’) ή “πόρνες” (‘prostitutes’) σε αυτήν τη σημαντική Οδηγία.

Οι όροι αυτοί είναι συναφείς με ισχυρές υποδηλώσεις εγκληματικότητας και ηθικής απαξίας και εκλαμβάνονται απ’ τη κοινότητα των σεξεργατριών με ταπεινωτικό και στιγματιστικό τρόπο που συμβάλει σε περαιτέρω αποκλεισμό και περιθωριοποίησή τους.

(5) Η ενδυνάμωση, αναγνώριση και ενίσχυση του ρόλου των κοινοτήτων και της κοινότητα που έχει βάση τις οργανώσεις τους μπορεί να παίξει ζωτικό ρόλο στη πρόληψη της εγκληματικότητας εάν συμπεριλαμβάνονται ουσιωδώς και έχουν συμβουλευτικό ρόλο.

Η ουσιώδης συμπερίληψη και η διαβούλευση με τις κοινότητές τους πρέπει να είναι το ελάχιστο πρότυπο με στόχο τη κατάκτηση ενότητας στην ισότητα.

Παραπομπές.

[1] Οι οργανώσεις που συνιστούν τη παρούσα συμμαχία είναι οι ακόλουθες 15 διεθνείς και πανευρωπαϊκές οργανώσεις:

 • Aids Action Europe (AAE),
 • Amnesty International, Correlation European Harm Reduction Network (Correlation EHRN),
 • European Aids Treatment Group (EATG),
 • European Digital Rights (EDRi),
 • European Network Against Racism (ENAR),
 • European Sex Workers’ Rights Alliance (ESWA),
 • Equinox – Racial Justice Initiative,
 • Fair Trials,
 • Human Rights Watch,
 • International Planned Parenthood Federation European Network (IPPF EN),
 • The European Region of the  International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA-Europe),
 • La Strada International (LSI),
 • Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM), και
 • Transgender Europe (TGEU).

[2]  Πολιτικές της Διεθνούς Αμνηστίας στις υποχρεώσεις των κρατών για τον σεβασμό, τη προστασία και την εκπλήρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των σεξεργατριών, 2015, Human Rights Watch: Γιατί πρέπει να αποποινικοποιηθεί η εργασία στο σεξ.

Δείτε Επίσης

Δείτε επίσης σχετικά:

 

Η Transgender Europe (TGEU) για την υποστήριξη των δικαιωμάτων των τρανς που εργάζονται στο σεξ (βίντεο). —> https://t-zine.gr/to-minyma-tis-transgender-europe-tgeu-gia-tin-ypostirixi-ton-dikaiomaton-ton-prosopon-pou-ergazontai-sto-sex/

 

Νέα | T-zine.gr | 23.01.2023

 

© T-zine.gr – από την ιστοσελίδα της Συμμαχίας για τα Δικαιώματα και τη Συμπερίληψη των Προσώπων που Εργάζονται στο Σεξ

– Ακολουθείστε την ιστοσελίδα στο facebook του t-zine.

 

Ποια είναι η αντίδρασή σας;
Μου αρέσει
0
Ουάου
0
Τέλειο
0
Δείτε τα σχόλια (0)

Αφήστε Ένα Σχόλιο

Η email διεύθυνση σας δεν θα δημοσιευθεί