Κοινωνική Αλληλεγγύη

Μία κοινωνία πολιτών για μία κοινωνία ίσων ευκαιριών
Οι ευάλωτοι του διπλανού δρόμου