Απρίλιος

27 Απριλίου: Mary Meigs
24 Απριλίου: Jean-Paul Gaultier