έρευνα

ΕΡΕΥΝΑ: Ανησυχούν για την ασφάλειά τους οι queer ταξιδιώτες.
Η μέση ηλικία διάγνωσης προσώπων με ασυμφωνία φύλου μειώθηκε σημαντικά.