Σεξισμός

Διαφημιστικός σεξισμός
Διεύρυνση ανισοτήτων με βάση το φύλο