Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών

Το ΣΥΔ στην ακρόαση φορέων της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής