Συμβούλιο της Ευρώπης

Ψήφισμα: Η Ευρώπη υπέρ μιας ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής χωρίς διακρίσεις
Τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Συμβούλιο της Ευρώπης