Συμβουλίου της Ευρώπης

Ανησυχία ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία