TGEU: Δικαιώματα τρανς ατόμων στον χώρο εργασίας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

TGEU: Δικαιώματα τρανς ατόμων στον χώρο εργασίας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

10 ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΡΓΟΔΟΣΙΑ / ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΝ

Η Ulrika Westerlund, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της TGEU, στην σύσκεψη που έγινε στις Βρυξέλλες από το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
Η Ulrika Westerlund, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της TGEU, στην σύσκεψη που έγινε στις Βρυξέλλες από το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Το παρακάτω κείμενο που αφορά προτάσεις της ευρωπαϊκής οργάνωσης για τα τρανς δικαιώματα Transgender Europe (TGEU) για τα δικαιώματα των τρανς ανθρώπων στον χώρο της εργασίας, κατατέθηκε από την οργάνωση στις 12 Σεπτεμβρίου σε συνάντηση εκπροσώπου της με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Είναι οι ακόλουθες:

1. Υιοθέτηση σαφούς πολιτικής για την πολυμορφία και την απαγόρευση διακρίσεων, με σαφή αναφορά στην ταυτότητα και έκφραση του φύλου• καλύπτοντας όλες τις πτυχές που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της εταιρείας. Μια τέτοια πολιτική θα πρέπει να:

i. Καλύπτει την πρόσληψη, την απασχόληση, τις προαγωγές, τον μισθό, την άδεια,
αναρρωτική άδεια, οικογενειακά επιδόματα και άλλες σχετικές παροχές•

ii. Συμπεριλαμβάνει έναν λεπτομερή ορισμό των μη διακρίσεων και της
διαφορετικότητας, καλύπτοντας ειδικότερα το θέμα της παρενόχλησης και
της θυματοποίησης•

iii. Ισχύει για όλο το εργαζόμενο προσωπικό, τόσο για τα πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες, όσο και για το κοινό• και

iv. Να περιγράφει διεξοδικά την εσωτερική διαδικασία επιβάλλοντας τις διατάξεις
της πολιτικής.

2. Εξέταση των διαδικασιών πρόσληψης και προαγωγής της εταιρείας για να εξασφαλιστεί ότι η εστίαση στηρίζεται στις ικανότητες και δεξιότητες του υποψηφίου προς εργασία προσωπικού και όχι στα προσωπικά χαρακτηριστικά του κάθε προσώπου. Προτείνεται να χρησιμοποιηθούν ανώνυμες διαδικασίες πρόσληψης. Οι αναφορές στην πολιτική αυτή θα πρέπει να υποδεικνύονται ξεκάθαρα στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενδιαφέροντος και η αγγελία της εργασίας θα πρέπει να είναι διατυπωμένη σε μια γλώσσα στην οποία δεν θα συγκεκριμενοποιείται και δεν θα δυαδικοποιείται το φύλο.

3. Υιοθέτηση κατευθυντήριων γραμμών σε θέματα που σχετίζονται με την ευημερία τρανς ατόμων στο χώρο εργασίας καλύπτοντας•

i. Την διαδικασία της μετάβασης στην δουλειά•

ii. Το αυτεξούσιο ”coming out”•

iii. Τη χρήση τουαλέτας, μπάνιου, αποδυτηρίων και άλλων έμφυλων
εγκαταστάσεων•

iv. Τα ρούχα εργασίας και τον ενδυματολογικό κώδικα• και

v. Την ιδιωτικότητα και την προστασία ενάντια στην διάκριση.

4. Εκπαίδευση στελεχών ανθρώπινου δυναμικού και βασικού προσωπικού σχετικά με την πολυμορφία με έμφαση σε τρανς ζητήματα, έτσι ώστε:

i. Να έχουν επίγνωση των ιδιαίτερων πτυχών των εμπειριών τρανς ατόμων•

ii. Να διεξάγουν συνεντεύξεις, και να διαχειρίζονται τις εργασιακές σχέσεις με τον
τον αρμόδιο τρόπο•

iv. Να αναπτύξουν συνείδηση του γεγονότος ότι τα τρανς άτομα, όπως άλλα, έχουν
ευρείς και ποικίλες ικανότητες και ταλέντα.

5. Εσωτερική και εξωτερική γνωστοποίηση της πολιτικής της εταιρείας μέσω της προβολής της στην ιστοσελίδα της (της εταιρείας), την ένταξη της σε ενημερωτικά φυλλάδια, και με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο.

6. Υποστήριξη της δημιουργίας μιας ομάδας εργαζόμενου προσωπικού που να ασχολείται με ζητήματα σχετικά με την διαφορετικότητα, ή [ανάλογα με το μέγεθος της εταιρείας] μια ειδική LGBTI ομάδα με στόχο την ενθάρρυνση τρανς προσωπιού να συμμετέχουν, εξασφαλίζοντας ότι όλο το τρανς εργαζόμενο προσωπικό γνωρίζει ποιο είναι το πρόσωπο επαφής τους (στο οποίο θα μπορούν να απευθυνθούν).

7. Στενή συνεργασία και δυνατότητα να επωφεληθεί (η εταιρεία) από τη γνώση άλλων συλλογικοτήτων (δίκτυα τρανς και LGBTI εργαζομένων άλλων εταιρειών και Μ.Κ.Ο.) που ασχολούνται με ζητήματα τρανς σε σχέση με τον εργασιακό χώρο, για να ανταλλάξουν πληροφορίες, να διασφαλίσουν ότι οι πολιτικές θα παραμείνουν ενημερωμένες και για να έχουν πρόσβαση σε τρέχουσες βέλτιστες πρακτικές.

8. Επανεξέταση και, όπου είναι περιττό, μείωση της χρήσης έμφυλων συμβόλων, δυαδικών κατηγοριών, έμφυλων στολών ή/και του έμφυλου διαχωρισμού. Εκεί όπου κρίνεται απαραίτητος ο έμφυλος διαχωρισμός των εγκαταστάσεων, θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα σε όλα τα άτομα να κάνουν χρήση των ατομικών και συλλογικών εγκαταστάσεων, όπως προτιμάται, δίχως ερωτήσεις.

9. Ενθάρρυνση τρανς υπαλλήλων να είναι ορατοί στον χώρο εργασίας και να συνεργάζονται με την εργοδοσία τους τους σχετικά με την ποικιλομορφία και την ένταξη, χαράσσοντας το δρόμο για το υπόλοιπο εργαζόμενο προσωπικό

10. Ενθάρρυνση του τρανς εργαζόμενου προσωπικού ώστε να καθοδηγήσει την εργοδοσία τους στην εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών.

εμπνεύστηκε από προτάσεις που βρέθηκαν στο Supra Note No.. 22, Senate Department for Labour, Integration and Women’s Issues (2014)

Μετάφραση για το T-zine.gr
Ελένη Αναγνωστοπούλου

© T-zine.gr με πληροφορίες από TGEU